Regulamin


R E G U L A M I N   S K L E P U   I N T E R N E T O W E G O


PRO-BALLER.COM


DEFINICJE


Określenia użyte w regulaminie sprzedaży w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają:


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą


Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży realizowanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego


Sprzedawca – Katarzyna Witczak PRO-BALLER.COM, ul. Prosta nr 8b/ 13, 65-783 Zielona Góra, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, NIP 973-061-11-75, REGON: 080372794, dane teleadresowe: tel. +48 507 143 765, e-mail: shop@pro-baller.com


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.pro-baller.com,


Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (usługodawca) na rzecz Klienta (usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego


Umowa – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w sklepie zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą


 

§ 1 Postanowienia Ogólne


1.      Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż towarów/ produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Aktualny tekst Regulaminu jest publikowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (www.pro-baller.com) w zakładce „Regulamin” oraz udostępniany Klientowi nieodpłatnie na każde jego żądanie w formie elektronicznej.


2.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania usług świadczonych przez Sprzedawcę:


·         urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu,


·         przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików Cookies i JavaScript,


·         dostęp do poczty elektronicznej i posiadany aktywny adres e-mail.


3.     Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zabronione jest:


·         dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich),


·         korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);,


·         podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub naruszających prawa osób trzecich.


§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną


1.  W ramach Sklepu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:


·         Konto Klienta


·         Koszyk


·         Zamówienie


2.                  Korzystanie z Usług Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne. Klient ponosi jedynie koszty związane
z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgonie z cennikiem swojego dostawcy usług internetowych
.


3.       W celu założenia i rejestracji Konta Klienta w Sklepie należy podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz wybrać hasło i zaakceptować Regulamin. Proces zakładania konta należy zakończyć klikając przycisk „Zarejestruj się”.


4.       Logowanie do konto odbywa się przy użyciu adresu e-mail użytego do rejestracji oraz hasła znanego jedynie Klientowi.


5.       Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji. Czas trwania umowy jest nieokreślony.


6.       Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje Konto Klienta. W tym celu powinien zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem jego usunięcia wysyłając wiadomość e-mail na adres shop@pro-baller.com podając przy tym celem autoryzacji e-mail użyty do rejestracji Konta w Sklepie. Po otrzymaniu takiej wiadomości Konto Klienta jest niezwłocznie usuwane a umowa o świadczenie tej usługi rozwiązana.


7.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 3. Przedmiotowe oświadczenie Usługodawcy zostanie złożone na adres e-mail użyty do rejestracji Konta Klienta Po upływie wskazanego powyżej okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi zostaje rozwiązana. Niezależnie od tego przez, okres wypowiedzenia Usługodawca może ograniczyć Klientowi dostęp do usług w całości lub w części.


8.       Usługa Zamówienie ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „kontynuuj bez logowania. Zakończenie korzystania z Usługi następuje po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep lub wskutek wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.


9.       W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane oznaczone jako obowiązkowe, tj:


·         dane adresowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)


·         opcjonalnie dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP)


·         sposób dostawy i metodę płatności


10.     Sklep udostępnia wszystkim Klientom usługę Koszyk w celu ułatwienia dokonywania zakupów, w tym zapamiętywania wybranych towarów, ewentualnego użycia kodów rabatowych, podsumowania ceny i kosztów dostawy. Dodanie towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji.


11.      Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do Koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia lub skorzystania z opcji „usuń z Koszyka”.


12.     W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.


13.     W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać wyraźną przyczynę jej złożenia oraz podać swoje dane kontaktowe.


14.    Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć:


·         w formie pisemnej na adres: PRO-BALLER.COM Katarzyna Witczak, ul. Prosta 8 b/13, 65-783 Zielona Góra,


·         poprzez e-mail na adres shop@pro-baller.com


15.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta.


§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży


1.      Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie i w Regulaminie.


2.     Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom towary bez wad.


3.     Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta faktura VAT.


4.    Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z pouczeniem o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, które wraz ze wzorem odstąpienia zostanie dodatkowo przesłane Konsumentowi przez Sprzedawcę razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również z wszystkimi cechami objętego zamówieniem świadczenia Sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty (formy) elektronicznej.


5.     Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 lub w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.


6.     Zamówienia składane są w formie elektronicznej za pomocą założonego przez Klienta konta w Sklepie lub formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie (Koszyk).


7.    Zamówienie towaru przez Klienta odbywa się w drodze dodania towaru do Koszyka i użycia przez Klienta przycisku „Do Kasy”.


8.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy z Klientem) uważa się przekazanie Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy z Konsumentem.


9.  Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 24h, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.


10.   Zamówienia Klienta są realizowane w kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, a w przypadku zamówień z dostawą kierowaną poza granice Polski - w terminie dwóch dni roboczych od powyższej daty.


11.  Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji, gdy dane podane przez Klienta okażą się być błędnymi lub są niepełne.


12.  W przypadku niedostępności towaru/ części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji wybierając jedną z opcji: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia.


§ 4 Zasady Płatności


1.        Możliwe są następujące sposoby płatności za zamawiane/ nabywane przez Klienta towary:


·         przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BZ WBK I Oddział w Zielonej Górze
nr 49 1090 1535 0000 0001 1278 2308 (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych wpłacającego);


·         poprzez system płatności błyskawicznych Cashbill,


·         poprzez system PayPal (w tym płatności kartą płatniczą);


·         przy odbiorze towaru (za pobraniem).


2.       W przypadku wyboru sposobu zapłaty, opisanego w myślniku 1 i 2 punktu 1 powyżej, zamówienie jest realizowane po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy pełną ceną sprzedaży wraz z kosztem wysyłki.


§ 5 Dostawa


1.        Dostawa zamówionego przez Klienta towaru realizowana jest na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost w przypadku zamówień opłaconych z góry oraz przesyłek pobraniowych o wartości do 200 PLN oraz firmą kurierską UPS w przypadku przesyłek pobraniowych o wartości powyżej 200 PLN.


2.       Koszt dostarczenia zamówionego towaru widnieje każdorazowo przy składaniu zamówienia przez Klienta.


3.       Czas oczekiwania na dostawę zamówienia wynosi:


·         na terytorium Polski 1-3 dni roboczych,


·         poza terytorium Polski 7-14 dni roboczych,


4.       Podczas odbioru nabytego towaru ze Sklepu należy sprawdzić w obecności dostawcy/ przewoźnika stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z dostawcą stosowny protokół reklamacyjny.


5.       Potwierdzając odbiór przesyłki Klient potwierdza jej zgodność z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.


6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku ich nie odebrania przez Klienta bez uzasadnionej przyczyny.


§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy


 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Konsument w posiadanie zamówionego towaru (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu przed upływem terminu, opisanego w pkt 2 powyżej (przy czym wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem) w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i wyrażać wolę odstąpienia od Umowy. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który jest przesyłany Konsumentowi pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer zamówienia, telefonu i adres e-mail (o ile są dostępne).
 4. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego w związku ze złożonym zamówieniem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokona Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Konsumenta na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument jest zobowiązany odesłać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki) rzeczy na adres Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W razie zażądania przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 10. Do zwracanego towaru Konsument winien załączyć dowód jego nabycia (oryginał paragonu, kopię faktury VAT lub inny dowód nabycia towaru).
 11. W razie odstąpienie od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art.. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 7 Reklamacja Towaru


1.        Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę w terminie 7 dni, liczonym od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.


2.       Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną w terminie opisanym w pkt 1 powyżej oraz zawierać:


·         dane imienne i teleadresowe Klienta,


·         powołanie Umowy/zamówienia, której reklamacja dotyczy,


·         określenie przedmiotu reklamacji,


·         uzasadnienie.


3.       Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w pkt 2 powyżej.


4.       Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej skutecznego złożenia przez Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem za pomocą poczty elektronicznej.


5.       Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić w formie opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu.


6.       Wszystkie towary przedstawiane w Sklepie są fabrycznie nowe.


7.       Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta, to dostarczany jest Klientowi wraz z kartą gwarancyjną.


8.       Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy.


9.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.


10.    Sprzedawca ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji w przypadku, gdy towar nie spełnia norm higienicznych.§
8 Ochrona Danych Osobowych i Praw Autorskich


1.     Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności i Cookies”.


2.    Prawa autorskie majątkowe do zdjęć produktów, materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, które wyraziły zgodę na ich wykorzystywanie przez Sprzedawcę.


3.     Klient nie jest uprawniony bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy do kopiowania w całości lub części udostępnianych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu zdjęć produktów, materiałów graficznych lub tekstów w celach komercyjnych, jak również do ich prezentowania lub rozpowszechniania.§ 9 Postanowienia Końcowe


1.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.


2.       W razie rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a informacjami podanymi na stronie Sklepu poza Regulaminem, moc wiążącą ma treść Regulaminu.


3.       Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych oraz z zastrzeżeniem zmian, które są związane z koniecznością dostosowania Regulaminu do treści zmienianych przez ustawodawcę właściwych dla działalności Sprzedawcy aktów prawnych.


4.       W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:


·         Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;


·         Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;


·         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl


5.       Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu lub telefonicznie na +48 690 25 94 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@pro-baller.com


6.      Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od dnia 02.07.2018r.